Het Dansatelier Roosendaal- ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1. Inschrijvingen gelden voor de duur van een volledig cursusjaar, beginnend in september en eindigend eind juni of voor een van te voren overeengekomen lesperiode of aantal lessen.

2. Een studiejaar bevat in principe minimaal 36 lesweken, afhankelijk van de schoolvakanties e.d. 

3. De tarieven zijn gebaseerd op een heel schooljaar.

4. Wanneer u inschrijft voor meer of minder lessen, dan wordt een evenredige verrekening van het tarief toegepast op basis van het jaartarief.

5. Deze regeling geldt niet wanneer u inschrijft voor een lessenkaart waarvoor afzonderlijke tarieven zijn gegeven.

6. Wanneer u inschrijft voor minder dan 36 wekelijkse lessen op jaarbasis of indien u inschrijft voor een lessenkaart zijn lesafspraken over deze lessen bindend.

7. Restitutie van lesgelden of ontheffing van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk in één of meerdere van de volgende gevallen:

a. bij ziekte of blessure langer dan vier aaneensluitende lesweken, gedurende de periode van ziekte of blessure direct volgend op de eerste vier weken;

b. bij verhuizing over een grotere afstand dan 15 km. tussen woonplaats en school dan de huidige.

8. Een verzoek voor restitutie van lesgeld of ontheffing van de betalingsverplichting dient schriftelijk te geschieden.

9. Tussentijdse ontbinding van de lesovereenkomst is alleen mogelijk 3 maanden na de datum van de eerste les. Hierbij geldt een opzegtermijn van ten minste drie weken. Een verzoek tot ontbinding van de lesovereenkomst onder deze voorwaarde dient schriftelijk, minimaal drie weken van te voren, te worden ingediend bij de docenten.

 

Betaling van het lesgeld

1. Betalingen van lesgeld kan plaatsvinden in één termijn of in twee termijnen.

2. Na inschrijving ontvangt u een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag en het rekeningnummer. 

3. De inschrijving is pas geldig na overboeking van het verschuldigde bedrag.

4. Indien u het lesgeld in twee termijnen betaalt, dan wordt er 2% opslag berekend over het totaal verschuldigde lesgeld. 

5. Als gevolg van afrondingsverschillen kunnen er marginale afwijkingen plaatsvinden in de berekening.

6. Kosten welke gemaakt worden om niet betaalde lesgelden te kunnen innen, zijn voor rekening van de betalingsplichtige.

 

Lesuitval

1. Indien lessen uitvallen wegens overmacht kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van het lesgeld.

2. Voor uitgevallen lessen wordt de mogelijkheid geboden deze in te halen.

 

Kortingsregelingen

1. Indien u inschrijft voor meerdere lesvormen ontvangt u extra korting op het tarief.

U ontvangt bij de

- 2e les 10% korting

- 3e les 20% korting

- 4e les 25% korting

2. De van toepassing zijnde korting wordt gegeven op de inschrijving(en) met het laagste tarief en volgens één van bovengenoemde punten.

 

 

Aansprakelijkheid

Het Dansatelier Roosendaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei verlies of beschadiging aan personen of goederen tijdens door Het Dansatelier Roosendaal georganiseerde activiteiten.